Санхүү эдийн засгийн   их сургуулийн элсэлт
 
Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрүүд Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрүүд Докторын зэрэг олгох хөтөлбөр Мэргэшсэн зэрэг олгох хөтөлбөрүүд
Хэлбэр Хөтөлбөр Суралцах хугацаа (жил) Бүртгэл Бүртгүүлэх Суралцаж эхлэх огноо
Өдөр ЭЕШ-д бэлтгэх цахим зөвлөх үйлчилгээ 5 долоо хоног Нээлттэй Бүртгүүлэх 5.1.2017
Өдөр Үндсэн хөтөлбөр 4 - Бүртгүүлэх 9.1.2017
Өдөр Хамтарсан хөтөлбөр 2 + 2 - Бүртгүүлэх 9.1.2017
Өдөр АССА хөтөлбөр /ОУ-ын мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэл/ 4 - Бүртгүүлэх 9.1.2017
Өдөр Зочлохуйн үйлчилгээний менежментийн хөтөлбөр 4 - Бүртгүүлэх 9.1.2017
Өдөр Шаталсан сургалттай хөтөлбөр 1 + 3 2017.05.15 - 2017.08.25 Бүртгүүлэх 9.1.2017
Орой Шаталсан сургалттай хөтөлбөр 1 + 3 2017.05.15 - 2017.08.25 Бүртгүүлэх 9.1.2017
Орой Оройн хөтөлбөр 2 / 2.5 2017.05.18 - 2017.08.18 Бүртгүүлэх 2017.09.04
Эчнээ Бямба гаргийн хөтөлбөр 2 / 2.5 2017.05.18 - 2017.08.18 Бүртгүүлэх 2017.09.02
Эчнээ Цахим ухаалаг хөтөлбөр 2.5 / 3 2017.05.18 - 2017.09.01 Бүртгүүлэх 2017.09.09
Эчнээ Эчнээ хөтөлбөр 2 / 2.5 2017.05.18 - 2017.10.01 Бүртгүүлэх 2017.10.09
Эчнээ Олон улсын ухаалаг цахим хөтөлбөр /Итали улсын Унинетуно их сургуультай хамтарсан/ 3 Нээлттэй Бүртгүүлэх
 
   
 
Холбоо барих
7015 8812

7015 8818, 451956

457701

7000 8083

7015 0261

7015 8802, 452739

7000 8084

7000 8198
Шаталсан сургалтын хөтөлбөр

Үндсэн болон хамтарсан хөтөлбөр

Олон улсын НББ, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль (ACCA)

Зочлох үйлчилгээ, аялал жуулчлалын менежментийн хөтөлбөр

Орой, эчнээ хөтөлбөр

Бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр

Компанийн засаглалаар мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр

Ашгийн бус байгууллагын менежментээр мэргэшүүлэх магистрын хөтөлбөр
 
Олон нийтийн сүлжээ
facebook.com/UFEinfo

twitter.com/ufe_mongolia